آخرین شماره


شماره 4 سال 2
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - عدالت ترمیمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ زمینه ها و محدودیّت ها ( DOI : 0)
( جهانشاه شکری - اکبر وروایی - مسعود قاسمی )
2 - رابطه قوه مقننه با ولی فقیه در چارچوب استقلال نسبی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( حسین فروغی نیا - علی اشرفیان )
3 - رهیافت‌های اصل 40 قانون اساسی فرانسه در دستیابی به سازوکار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران ( DOI : 0)
( الهه مرندی - ولی رستمی )
4 - تاثیر مدل اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با نگاهی به تجربیات اجرای آن درکره جنوبی و ویتنام و اتخاذ رهیافتی برای ایران ( DOI : 0)
( ابراهیم مولائی جم - توکل حبیب زاده - مجید فشاری )
5 - تبیین ماهیت و صلاحیت های شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای ( DOI : 0)
( علی قربان پور - ابوالفضل رنجبری - محمد مظهری )
6 - راهبرد نگاری حق برمحیط زیست سالم درحقوق شهروندی با تاکید بر منفعت عمومی ( DOI : 0)
( رضوان محمدی - صادق احمدی )