اخبار نشریه

راه اندازی سامانه فصلنامه راهبرد حقوقی

والقلم و مایسطرون

با سلام و آرزوی توفیق برای آحاد ملت شریف ایران

به اطلاع پژوهشگران، اساتید و دانشجویان حقوق می رساند:
سامانه فصلنامه راهبرد حقوقی پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 27 شهریور 1398 راه اندازی شد لذا پژوهشگران ارجمند از این تاریخ به بعد می بایست مقاله های خود را صرفاً از طریق ثبت نام و بارگذاری در این سامانه ارسال نمایند. واضح است که به مقاله هایی که از راه های دیگر به پژوهشکده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس سامانه: www.lawjournal.csr.ir