شناسنامه


صاحب امتیاز:پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 مدیر مسئول :دکتر محسن رضایی میرقائد/دانشیار دانشگاه امام‌حسین(ع)

 سردبیر: دکتر فضل الله موسوی/دکترای حقوق بین الملل دانشگاه لیورپول

جانشین سردبیر: دکتر محمدعلی الفت پور/معاون آموزش و نخبگان پژوهشکده تحقیقات راهبردی

مدیر داخلی: علی نادرزاده