فهرست مقالات


شماره 4 سال 2 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139807085004015 عدالت ترمیمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ زمینه ها و محدودیّت ها
جهانشاه شکری
اکبر وروایی
مسعود قاسمی
2 139808085004190 رابطه قوه مقننه با ولی فقیه در چارچوب استقلال نسبی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران
حسین فروغی نیا
علی اشرفیان
3 139808015004152 رهیافت‌های اصل 40 قانون اساسی فرانسه در دستیابی به سازوکار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران
الهه مرندی
ولی رستمی
4 139807205004062 تاثیر مدل اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با نگاهی به تجربیات اجرای آن درکره جنوبی و ویتنام و اتخاذ رهیافتی برای ایران
ابراهیم مولائی جم
توکل حبیب زاده
مجید فشاری
5 139809025004302 تبیین ماهیت و صلاحیت های شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای
علی قربان پور
ابوالفضل رنجبری
محمد مظهری
6 139808085004184 راهبرد نگاری حق برمحیط زیست سالم درحقوق شهروندی با تاکید بر منفعت عمومی
رضوان محمدی
صادق احمدی

شماره 2 سال 1 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139809165004385 راهبردهای قانونی جایگزین خلاهای قانون افلاس در ورشکستگی غیر تاجر
حمید روستایی
نصرالله جعفری
اردوان ارژنگ
سمیه آهنگران
سعیده سلیمانی
2 139808125004222 چالش در کیفیت قانون ناشی از تعدد مراجع ذیصلاح
سید محمد مهدی غمامی
3 139809115004364 ضرورت تاسیس محاکم زیست محیطی با نگاهی به وضعیت ایران
حسین رضازاده
زهرا محمودی
4 139808085004189 تحلیل ساختاری و بافتاری قواعد استنادپذیری ادله الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران
سید علی ربانی موسویان
5 139808185004257 ترسیم نظریه دولت در اقتصاد با تاکید بر مفهوم حق امنیت اقتصادی: نظریه تأمین درحقوق اقتصادی اسلام
سید احسان رفیعی علوی
6 139808085004191 مرور زمان دعاوی علیه تصمیمات و مصوبات دولتی
سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه

شماره 1 سال 1 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139808125004219 پویایی فقه شیعه در زمینه مشروعیت حکمرانی؛ (مبنایی برای امکان سنجی تحول راهبردی در سیاست های تقنینی)
روح اله ملکی
بیژن عباسی
سید محمد هاشمی
صابر نیاورانی
2 139808115004217 بازاندیشی فقهی در قاعده منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
محمد صحرائی اردکانی
3 139808135004236 نمای راهبردی در تنظیم رابطه نسل و قانون اساسی
مریم ضیایی نجف آبادی
4 139808085004188 بررسی جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
حسینعلی کلهر
5 139808135004239 آسیب شناسی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت وارائه ی راهکارهای کارامد و اثربخش
مجتبی همتی
مهدی جهان دیده
6 139809075004334 جایگاه حق مشارکت سیاسی در انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر
سیدحسین میرجعفری
شهرام زرنشان
فاطمه ابراهیمی

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)