مقاله


کد مقاله : 139808085004184

عنوان مقاله : راهبرد نگاری حق برمحیط زیست سالم درحقوق شهروندی با تاکید بر منفعت عمومی

نشریه شماره : 4 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 155

فایل های مقاله : 373 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضوان محمدی R.mohammadi1234@yahoo.com مربی دکترا
2 صادق احمدی Sms_ahmadi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

توجه به حق بر محیط زیست سالم و حفاظت از آن از اموری است که طی سالهای اخیر نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین المللی حفاظت از محیط زیست بازتاب خاصی دارد . حق بر محیط زیست سالم از ابعاد مهم حقوق شهروندی می باشد .در حقوق ایران این حق مورد شناسایی قرار گرفته است و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند .شناسایی حق بر محیط زیست در سطح هنجارهای ملی از سالهای پایانی هزاره دوم آغاز گشته است . در حقوق ایران اصل ۵۰ قانون اساسی مهمترین مبنای حق بر محیط زیست سالم و منفعت عمومی می باشد اما در چهار چوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در ایران ناشناخته است و ضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمین کننده حقوق شهروندان در مقابل دستگاههای متخلف از قانون باشد .در مجموع بنظر می رسد ،این حق در حقوق ایران از نظر بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل ۵۰ قانون اساسی قابل استنتاج بوده است . از نظر معاهدات بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران ،از باب کیفری مجازاتهای هم در نظر گرفته شده است مقاله حاضر در پی این سوال پژوهشی است که جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق ایران چیست و همچنین رابطه حق برمحیط زیست و منفعت عمومی چگونه است ؟این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی می باشد